RadioElektryka@Poczta.Fm

Tel: +48 572-147-631

Gg: 10335254

SERWIS ELEKTRONICZNY - RADIOELEKTRYKA SOSNOWIEC POLSKA

NIEZALEŻNA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - NAUKOWA KLIKNIJ NA OPIS DOKUMENTU

WWW.RADIOELEKTRYKA.GLT.PL WWW.RADIOELEKTRYKA.PRV.PL

 WWW.RADIOELEKTRYKA.CBA.PL

705 zł - 1050 zł zasiłku dla bezrobotnych otrzyma osoba ze stażem pracy od 5 do 20 lat. Darowizny i spadki bez podatku. Jak to zrobić?

Darowizny i spadki bez podatku. Jak to zrobić? Otrzymałeś darowiznę lub spadek? Jeśli należysz do najbliższej rodziny osoby obdarowującej, to od darowizny lub spadku nie musisz odprowadzać podatku. Warto pamiętać o spełnieniu określonych warunków. Podpowiadamy, co trzeba zrobić.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn dzieli rodzinę na grupy podatkowe. 0 grupa podatkowa (wyróżniona spośród grupy I) to: małżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo, dziadkowie, pradziadkowie, wnuk, prawnuk, pasierb, ojczym i macocha. Do I grupy podatkowej zalicza się także: teściów, zięcia i synową. A w skład II grupy podatkowej wchodzą członkowie dalszej rodziny: ciotki i wujkowie. Pozostali członkowie rodziny i osoby niespokrewnione należą do III grupy podatkowej.

Darowizna lub spadek - zwolnienie od podatku dla najbliższej rodziny Co zrobić, aby spadek lub darowizna od najbliższych (zaliczanych do 0 grupy podatkowej) były zwolnione z podatku? Musisz zgłosić fakt ich otrzymania naczelnikowi urzędu skarbowego. Na załatwienie formalności masz pół roku od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia postanowienia sądu o przyjęciu przez ciebie spadku albo aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Aby uniknąć płacenia podatku od spadków i darowizn, musisz złożyć druk SD – Z2. Jeśli nie zdążysz, to zwolnienie przepada.

Podatek od spadku po rodzicach Rodzice są zaliczani do 0 grupy podatkowej, więc w przypadku otrzymania spadku lub darowizny od nich, także możesz starać się o zwolnienie zgodnie z procedurą opisaną w poprzednim punkcie. Jeśli tego nie zrobisz, to będziesz musiał odprowadzić podatek na zasadach ogólnych.

Podatek od spadków lub darowizn - I grupa podatkowa Jeśli nie należysz to 0 grupy podatkowej, to zawsze możesz liczyć na to, że kwota otrzymanej darowizny lub spadku jest niższa niż kwota wolna od podatku. Wtedy także nie masz obowiązku jej opodatkowania. Wysokość kwoty wolnej od podatku w 2020 roku wynosi:
 

dla I grupy podatkowej: 9 637 zł, dla II grupy podatkowej: 7 276 zł, dla III grupy podatkowej: 4 902 zł.

Kto może mieć status bezrobotnego Najprościej można powiedzieć, że bezrobotnym jest osoba, która utraciła pracę i po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na swoje stałe lub czasowe miejsce zameldowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, status bezrobotnego może otrzymać osoba będąca obywatelem Polski, a także cudzoziemiec posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub status uchodźcy, który poszukuje i podejmuje zatrudnienie na terytorium Polski.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, że aby otrzymać status bezrobotnego oprócz niezatrudnienia, niewykonywania innej pracy zarobkowej, zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie (w przypadku osób niepełnosprawnych w co najmniej połowie tego wymiaru czasu pracy), wymagane jest spełnienie określonych warunków. Tak więc status bezrobotnego może otrzymać osoba, która:

1.ukończyła 18 lat, 2. nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat – mężczyzna, 3. nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 4. nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, 5. nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie, 6. nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, 7. nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności (z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego),
8. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 9. nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 10. nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.

Zasiłek dla bezrobotnych 2020 – kwota netto Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2020 r. jest wyższy. Nowa wysokość powinna obowiązywać do 31 maja 2021 r., jednak przewiduje się kolejną podwyżkę zasiłku we wrześniu. Ile obecnie wynosi kwota netto zasiłku dla bezrobotnych?

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych jest co roku waloryzowany z dniem 1 czerwca. Przy podwyżce zasiłku znaczenie ma wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Jeśli w poprzednim roku nie uległ on zmianie lub był ujemny, kwota zasiłku pozostaje bez zmian. W każdym kolejnym roku minister właściwy do spraw pracy ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” kwoty zasiłku obowiązującego od dnia 1 czerwca, a więc po waloryzacji.

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2020 r. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2020 r. jest wyższy. W okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wynosi 881,30 zł brutto (763,98 zł netto), a w okresie pozostałych dni posiadania prawa do zasiłku - 692,00 zł brutto (609,72 zł netto). Dla porównania do 31 maja 2020 r. było to odpowiednio 861,40 zł i 676,40 zł.

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 w art. 15 wprowadza podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku. Nowa wysokość zasiłku będzie obowiązywała od 1 września 2020 r.

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Ustawy o dodatku solidarnościowym, która podnosi wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 września do 1200 zł w pierwszych 3 miesiącach i 942,30 zł w kolejnych miesiącach pobierania świadczenia, aktualna kwota obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Należy podkreślić, że nie każdy bezrobotny otrzyma jednakową wysokość zasiłku. Zależy to od stażu pracy.W związku z tym można otrzymać:

zasiłek w pełnej wysokości (100%), zasiłek obniżony (80%), zasiłek podwyższony (120%). 80% pełnej kwoty zasiłku przyznaje się osobie, której staż pracy wynosi mniej niż 5 lat. 100% zasiłku otrzyma osoba ze stażem pracy od 5 do 20 lat, a 120% pełnej kwoty należy się bezrobotnemu z co najmniej 20-letnim stażem pracy.

Co więcej, kwota zasiłku różni się w zależności od tego czy pobierana jest w okresie pierwszych 90 dni posiadania do niego prawa czy później. Od 1 czerwca 2020 r. zasiłek 100% w okresie pierwszych 3 miesięcy wynosi 881,30 zł brutto i jest to 763,98 zł netto. W okresie kolejnych miesięcy prawa do zasiłku będzie to odpowiednio 692,00 zł brutto i 609,72 zł netto. Zasiłek 80% w okresie 3 pierwszych miesięcy posiadania prawa do zasiłku to 705,10 zł brutto i 620,64 zł netto, a w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku - 553,60 zł brutto i 496,78 zł netto. Natomiast najwyższy zasiłek (120%) w okresie 3 pierwszych miesięcy posiadania prawa do zasiłku osiąga wysokość 1057,60 zł brutto i jest to 908,42 zł netto. W okresie kolejnych miesięcy bezrobotny otrzyma 830,40 zł brutto czyli 722,66 zł netto.

Okres obowiązywania

80% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat)
100% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat)
120% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat)

w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku

705,10 zł (netto – 620,64 zł)
881,30 zł (netto – 763,98 zł)
1057,60 zł (netto – 908,42 zł)


w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

553,60 zł (netto – 496,78 zł)
692,00 zł (netto – 609,72 zł)
830,40 zł (netto – 722,66 zł)


Wypłata zasiłku dla bezrobotnych.
Wypłata zasiłku następuje z dołu. Co gdy przysługuje za niepełny miesiąc? Wówczas kwotę zasiłku dzieli się przez 30 i mnoży przez liczbę, za które bezrobotny otrzyma zasiłek.

booked.net booked.net booked.net

Google

Czym więcej światła tym mocniej oczyszczają się meridiany i naczynia krwionośne, powodując, że umysł staje się czysty i klarowny. Jesteś nagadywany (słyszysz głosy-szumy w uszach) - Atakuje grypa zwierzęca (opady toksycznej rtęci, depresja, panika, wychłodzenie organizmu, pająki, szczury). Pomaga GRIPEX MAX z apteki i elektroniczny odstraszacz na owady. Nie mieszać z alkoholem (mieszanie z alkoholem grozi mutacją-uszkodzeniem wątroby) Atakuje grypa pomorze tylko grzane piwo i woda mineralna (gazowana). Uwaga na „lichwiarz” (człowiek pobierający bardzo wysokie odsetki od pożyczonych sum). „Padłeś” ofiarą dzwoń do Centrum Kryzysowego (Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego). Największe żniwo pochłonęła głodówka i szarańcza, która nie dała spokoju.