RadioElektryka@Poczta.Fm

Tel: +48 572-147-631

Gg: 10335254

SERWIS ELEKTRONICZNY - RADIOELEKTRYKA SOSNOWIEC POLSKA

NIEZALEŻNA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - NAUKOWA KLIKNIJ NA OPIS DOKUMENTU

WWW.RADIOELEKTRYKA.GLT.PL WWW.RADIOELEKTRYKA.PRV.PL

 

Single Transistor VCO FM Transmitter

This simple transmitter allows you to broadcast on FM radio band 87.5 - 108 MHz. It consists of a simple oscillator with silicon planar RF PNP transistor. Directly to the oscillator an antenna is connected. Due to the large amplitude of RF voltage is sufficient antenna length of about 5-10 cm. I used insulated 7cm long copper wire 1mm diameter. I eliminated the tuning capacitor, which is usual for most bugs and miniature transmitters, because this greatly complicates the tuning. From my own experience I know that if you get closer to such capacitor, the operating frequency is changed. That's why I chose to use the voltage tuning using the Voltage Controlled Oscillator (VCO). Instead of tuning capacitor the varicap (capacitance diode) is used, which changes its capacity by changing the reverse DC voltage. We can tune the operating frequency by changing the DC voltage using the trimmer P1. Varicap also provides frequency modulation.


Single Transistor VCO FM Transmitter


Single Transistor VCO FM Transmitter

Tuning: Set P1 to the center. Turn on the FM radio and tune it to an unoccupied frequency in the 87.5 - 108 MHz band. You will hear a noise. Turn on the transmitter and the first tune the operating frequency of roughly by stretching turns in the coil L1. Then fine-tune the frequency using P1. Proper tuning is indicated by the radio getting silent. You can then connect audio source to the input (such as cassette player, CD or MP3 player, record player, audio output of PC or laptop, etc.). It is also possible to tune while already connected to the signal source. The circuit can be powered from 5V USB port available on your PC or laptop.

Inductor L1 is airborne and has six turns of 0.5 mm diameter wire wound on 3 mm diameter. Inductor L1 with turns close together - larger inductance - lower frequency. L1 with outstretched turns - lower inductance - higher frequency.

Varicap is arbitrary, which covers the range of about 5-20pF, such as MV2105, MV2109, MV209. I used the varicap MV209 made by Tesla with yellow paint on the cathode. The transistor is a high-frequency planar PNP type, for example, BF970, BF979, BC559 or similar. You can also use a transistor with different type of case. The disadvantage of the circuit is sensitivity to changes in supply voltage (it is changing the varicap voltage and thus the operating frequency). The antenna is connected directly to the oscillator, so if you touch it or placing it near the conductive object, the frequency shifts. At its simplicity, however, the circuit works surprisingly well and the range is about 20 to 100 meters.

You can use power supply of 5-12V or a battery. There should be no ripple in the supply voltage, otherwise it may be heard in the receiver.

PL

Ten prosty nadajnik pozwala na nadawanie na paśmie radiowym FM 87,5 - 108 MHz. składa się z prostego oscylatora z tranzystorem płaska krzemu RF PNP. Bezpośrednio do oscylatora antena jest podłączona. Ze względu na dużą amplitudę napięcia RF jest wystarczająca długość anteny wynosi około 5-10 cm. Użyłem ocieplony 7cm długości drutu miedzianego o średnicy 1mm. I wyeliminowane kondensator strojenia, co jest typowe dla większości błędów i miniaturowych nadajników, bo to znacznie komplikuje strojenie. Z własnego doświadczenia wiem, że jeśli zbliżyć się do takiego kondensatora, częstotliwość pracy zostanie zmieniony. Dlatego zdecydowałem się użyć strojenia napięcia za pomocą Oscylator sterowany napięciem (VCO). Zamiast dostrojenia kondensatora warikapem (dioda pojemności) jest używany, co zmienia zdolność zmieniając napięcie wsteczne stałego. można dostroić częstotliwość pracy przez zmianę napięcia DC przy użyciu trymer P1 mamy. Warikapem również modulację częstotliwości.

Tuning: Ustaw P1 do centrum. Włącz radio FM i dostroić go do wolnej częstotliwości w 87,5 - paśmie 108 MHz. Usłyszysz szum. Włącz nadajnik i pierwszym dostroić częstotliwość pracy mniej więcej przez rozciąganie obraca się w L1 cewki. Następnie dostroić częstotliwość za pomocą P1. Prawidłowe strojenie jest wskazany przez radio coraz milczy. Następnie można podłączyć źródło dźwięku do wejścia (takich jak odtwarzacz kasetowy, odtwarzacz CD lub MP3, gramofon, wyjścia audio komputera PC lub laptopa, etc.). Jest również możliwe, aby dostroić podczas już podłączone do źródła sygnału. Układ może być zasilany z portu USB 5V dostępnych na komputerze PC lub laptopie.

Induktor L1 jest w powietrzu i ma sześć zwojów drutu 0,5 mm rany średnicy od średnicy 3 mm. Induktor L1 z zakrętów blisko siebie - większą indukcyjność - niższą częstotliwość. L1 z wyciągniętymi zakrętów - mniejsza indukcyjność - wyższe częstotliwości.

Warikapem jest dowolna, które obejmuje zakres od około 5-20pF, takich jak MV2105, MV2109, MV209. Użyłem MV209 warikapem poczynione przez Tesla z żółtą farbą na katodzie. Tranzystor o wysokiej częstotliwości typu PNP płaski, na przykład, BF970, BF979, BC559 lub podobne. Można również użyć tranzystor z innego rodzaju sprawy. Wadą tego układu jest wrażliwość na zmiany napięcia (jest to zmianę napięcia warikapem a zatem i częstotliwość ruchu). Antena jest podłączona bezpośrednio do oscylatora, więc jeśli dotknij go lub umieszczenie go w pobliżu obiektu przewodzącego, przesunięcia częstotliwości. W swej prostocie, jednak układ działa zaskakująco dobrze, a zakres wynosi od około 20 do 100 metrów.

Można użyć zasilanie 5-12V lub akumulatora. Nie powinno być w tętnienia napięcia zasilania, w przeciwnym razie może to być słyszalne w odbiorniku.


 

STRONA NR - 1

NASTĘPNA STRONA >>