RadioElektryka@Poczta.Fm

Tel: +48 572-147-631

Gg: 10335254

SERWIS ELEKTRONICZNY - RADIOELEKTRYKA SOSNOWIEC POLSKA

NIEZALEŻNA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - NAUKOWA KLIKNIJ NA OPIS DOKUMENTU

WWW.RADIOELEKTRYKA.GLT.PL WWW.RADIOELEKTRYKA.PRV.PL

 

Радиоприемници, базирани върху шаси от "Геолог"
Част IV: FM/AM приемник с ИС TA2111N

Всъщност, механичното преработване на шасито от руския радиоприемник ГЕОЛОГ-2/3, описано в част I, ми даде възможност чрез подходяща конструкция и подмяна на оригиналния променлив кондензатор и неговото окачване, да експериментирам върху подготвената универсална печатна платка с диапазонен превключвател различните схеми, които описвам.

Интегралната схема на TOSHIBA TA2111N е изключително подходяща за изработване на радиоприемници със задоволително качество и малък брой елементи, което е моята цел в тази серия от конструктивни решения. Естествено има и други такива интегрални схеми като TA8164P, TA8132 и т.н. Трябва да подчертая, че със сигурност разработените радиоприемници са далеч с по-добри характеристики от оригиналния радиоприемник, дори само с факта, че добавяме съвременен УКВ обхват 87-108 MHz. Интегралната схема TA2111N позволява цялостно решение на радиоприемник за АМ и УКВ. В моите схеми стереодекодера е изключен, тъй като шасито на ГЕОЛОГ не позволява тази хубава възможност. Но тъй като аз публикувам оригиналите на печатните платки, естествено всеки може да си ги модифицира и да го добави.
И тук трептящите кръгове за УКВ са както следва:

Елементите C3,C5,L2,C4 формират лентов филтър в обхвата 87-110 MHz. бобината L1 е товар на високочестотния предусилвател за УКВ, а бобината L3 е осцилаторната. Всички бобини са без тяло (навивал съм ги на свредло с Ф=4.5 мм) от меден емайлиран проводник с d=0.6 мм, като L1 и L2 са по 4.5 навивки, а L4 с 3.5 навивки. Всички са плътно навити без стъпка. Бобината L2 във входния филтър не се пипа – монтира се във вида в който е. Другите две бобини служат за настройка както по чувствителност (L1), така и за определяне на обхвата (L4). Това става чрез разтягане на бобините, което е видно от снимките и подбор на паралелните им допълнителни кондензатори, чиито приблизителни стойности съм дал на схемата. Тази настройка се повтаря няколко пъти до постигане на оптимално приемане. Естествено фината настройка може да стане най-добре при използване на вобулоскоп, както всъщност съм направил аз. Ключът S1 служи за превключване АМ-УКВ и всъщност се намира на диапазонния превключвател.

Трептящия кръг C7-L3 представлява междинночестотен филтър за 455 KHz, която е стойността на междинната честота. В зависимост от пиезокерамичните филтри, които може да се намерят на пазара, нейната стойност може да се избере от 450 до 470 KHz. Данните за C7 и L3 може да намерите в техническите характеристики на интегралната схема (datasheet). Това, което никъде не се споменава е, че дадените стойности и брой на навивките е за импеданс на пиезокерамичния филтър 2 kOm.

Искам да обърна особено внимание на фиксирането на бобините след настройката. На снимката се вижда, че в осцилаторната бобина съм мушнал малко парченце дунапрен. Но силно препоръчвам като завършите настройките да залеете бобината с парафин. Така тя се предпазва от вибрации, респективно от промяна на честота и се стабилизира точната настройка. Аз лично, съм използвал фиксиране с моментно лепило.

Друго допълнение към конструктивното изпълнение е, че на предлаганата печатна платка (виж долен десен ъгъл) съм предвидил индуктивен дискриминатор за 10.7 MHz. Той се свързва през керамичен кондензатор от 10 pF към извод 12 на интегралната схема. Разбира се, това усложнява принципната схема и нейното изпълнение, но подобрява линейността на характеристиката на честотното детектиране.

Още една особеност е, че съм предвидил АДЧ – автоматична донастройка на честотата, която елиминира до голяма степен температурната и механичната зависимост на честотата на осцилаторния кръг. За целта към него чрез кондензатора C13 се свързва към вградения в интегралната схема варикап – извод 19. Аз съм избрал стойност 3.3 pF, но стойността му може да бъде до 4.7 pF. В монтажа на печатната платка няма да го видите, но е предвидено място за него. Червеният проводник на снимката е мост от аудио изхода към филтърната група на нискочестотния сигнал.
 PL
Radia oparte na podwoziu "Geolog"
Część IV: FM / AM układy odbiorcze TA2111N

W rzeczywistości, obróbka mechaniczna na podwoziu rosyjskiego radia Geologii 2/3 opisane w części I, dał mi szansę przez budowę i zastąpienie oryginalnego zmiennej kondensatora i jego zawieszenie do eksperymentowania na przygotowanej płytce uniwersalnej przełącznik zakresu różnych systemów opisać.
Układ scalony TOSHIBA TA2111N jest bardzo odpowiedni do dokonywania Radia zadowalającej jakości oraz niewielkiej liczby elementów, co jest moim celem w tej serii konstruktywnych rozwiązań. Oczywiście istnieją inne układy, takie jak TA8164P, TA8132, etc. Muszę podkreślić, że z pewnością opracowane z radia są znacznie lepsze osiągi niż oryginalne radia, nawet z tym, że dodając nowoczesne zakresu UKF 87-108 MHz.

IC TA2111N umożliwia kompleksowe rozwiązanie dla radia AM i FM. W moich obwodach stereodekodera jest wyłączony, a podwozie geologii nie dopuszcza tę przyjemną okazję. Ale odkąd publikuje oryginały obwodów drukowanych, oczywiście każdy może je modyfikować i dodawać je.
I tu drżenie koła dla FM przedstawiają się następująco:

Elementy C3, C5, L2, C4 stanowią filtr pasmowo-przepustowy w zakresie 87-110 MHz. Cewka L1 jest ładunek przedwzmacniacza radiowych dla VHF i cewki L3 jest oscylacyjny. Wszystkie cewki są wolne ciała (zwinięty mam wiertło z F = 4,5 mm) z emaliowanego drutu miedzianego o d = 0,6 mm, L1 i L2 są 4,5 obrotu i L4 z 3,5 obrotów. Wszyscy są mocno zwinięte bez skoku. Cewka L2 w filtrze wejściowym nie być dotykane. - Montowany w postaci, w jakiej jest to dwa inne cewki służą do ustawiania zarówno czułość (L1) i scopingu (L4). Odbywa się to przez rozciąganie wężownice

jak wynika ze zdjęć i wybierz im dodatkowe równoległe kondensatorów, których szacunki dały schemat. Ustawienie to jest powtarzane kilka razy, aby osiągnąć optymalny odbiór. Naturalnie strojenie może być wykonane najlepiej za pomocą vobuloskop, co zresztą zrobiłem. Kluczem S1 służy do przełączania AM-FM i faktycznie jest przełącznik zakresu.

Układ stołem C7-L3 stanowi filtr IF 455 kHz, co jest wartością częstotliwości pośredniej. Zgodnie z piezoelektrycznych filtrów ceramicznych, które można znaleźć na rynku, jego wartość może być wybrana od 450 do 470 kHz. Dane do C7 i L3 można znaleźć w charakterystyce technicznej układu scalonego (zestawienie). Co nigdy nie wspomina się, że podane wartości i ilości zwojów dla impedancji piezoelektrycznego filtr ceramiczny 2 kom.

Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na mocowania cewki po ustawieniu. Ten obraz pokazuje, że cewka oscylator wsunąłem kawałek pianki. Ale bardzo polecam zakończyć ustawienia wlać cewkę parafiną. Jest więc chroniony przed wibracjami, odpowiednio, przez zmianę częstotliwości i stabilizowane precyzji. Ja osobiście używane mocowanie z chwilowym kleju.

Kolejny dodatek do rozwiązania jest, że proponowana płytka (patrz prawy dolny róg) przewidziałem dyskryminator indukcyjne 10,7 MHz. Łączy poprzez kondensator ceramiczny 10 pF do zacisku 12 obwodu scalonego. Oczywiście, to komplikuje zasadniczego schematu i jego wykonanie, ale poprawia liniowość charakterystyki częstotliwości wykrywania.

Inną cechą jest to, że przewidział ADCH - Automatyczne częstotliwości, który eliminuje w znacznym stopniu mechaniczną i temperatury zależność częstości obwodzie oscylatora. W tym celu do niego przez kondensator C13 jest połączony z wbudowanym scalony Varicaps - Wnioski 19. wybrałem wartość 3,3 pF, ale jego wartość może wynosić do 4,7 pF. W montażu PCB nie będzie go widać, ale nie ma miejsca dla niego. Czerwony przewód na zdjęciu jest most z wyjścia audio do grupy filtra sygnału o niskiej częstotliwości.

STRONA NR - 1

NASTĘPNA STRONA >>